ბეჭდვა
VIII. სასწავლო გეგმა:
ს ა გ ნ ე ბ ი

კრედიტების რაოდენობა

ს ა ა თ ე ბ ი ს გ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა

სულ საათების რაოდენობა

საკონტაქტო საათები

დამოუკიდებელი საათები

ლექცია/პრაქტიკულ

ლაბორატორიული

სასწავლო პრაქტიკა

საწარმოო პრაქტიკა*

შუალედური/

დასკვნითი შეფასება

ეკონომიკის საფუძვლები

1

144

10

28

სამოქალაქო და ბიზნეს- სამართლის საფუძვლები

1

144

10

28

ინგლისური ენა

4

30306

40

106

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

4

3628

12

4

20

100

ფინანსური აღრიცხვა

8

6050

60

6

40

216

კომპ. ტექნიკის გამოყენება

3

3020

16

4

20

90

საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა "ორისი”

3

2020

20

4

16

80

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პრინციპები

3

2220

20

4

10

76

საგადასახადო დაბეგვრა

3

2016

20

4

16

76

სულ

30

246184

148

40

182

800