ბეჭდვა

სილაბუსი

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ინგლისური ენა

სასწავლო კურსის შინაარსი

იხილეთ ქვემოთ

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა

კრედიტების რაოდენობა-4 (1 კრედიტი=25 საათი).

სრული კურსი მოიცავს 106აკადემიურ საათს. მათორისლექცია/პრაქტიკული 30საათი; სასწავლო პრაქტიკა 30საათთი; დამოუკიდებელი მუშაობა 40 საათი; შუალედური და დასკვნითი შეფასება 6საათი.

სასწავლო კურსის მიზანი

სტუდენტმა უნდა შეძლოს:

·  მარტივი ტექსტების კითხვა და თარგმნა;

·       წიგნთან მუშაობის ტექნიკის ათვისება ლექსიკონის გამოყენებით;

·       ტექსტიდან გამომდინარე კითხვების დასმა;

·       ტესტიდან დასმულ კითხვებზე გასუხის გაცემა;

·       ტესტში მოცემული სიტყვების ცოდნა წერით და ზეპირად;

·       გრამატიკის საფუძვლების დასწავლა;

·       სალაპარაკო ფრაზების დასწავლა;

·       საგაზეთო სტილისტიკის თავისებურებების გაცნობა

·       მარტივი ეკონომიკური ტექსტის ზოგადი შინაარსის გაგება;

·       ეკონომიკური ტერმინების ათვისება;

·       საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროდან საგაზეთო ინფორმაციაში გამოყენებული აქტიური ლექსიკის გამოყენება.

სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები

კურსის ათვისების აუცილებელი წინაპირობაა საბაზო ზოგადი განათლება

სასწავლო კურსის ფორმატი

ლექცია, პრაქტიკული, დამოუკიდებელი მუშაობა    

             სალექციო კურსის შინაარსი

სწავლა წარიმართება ორ ეტაპად.

I ეტაპი: წერა-კითხვის სწავლება; საბაზისო გრამატიკისა და ლექსიკის გაცნობა; შემდგომი ეტაპისათვის მომზადება.

I ეტაპი

საათი

1.

მოდული I მისალმება. ანბანი. ციფრები (1-20). პირის და კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. დამხმარე ზმნები. (to be, to have).

2

2.

მოსმენა: ანბანი, ციფრები. დიალოგი.

2

3.

გვ. 5-10. ლექსიკა-ქვეყნები, ეროვნება. გრამატიკა- პირის და კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. დამხმარე ზმნები. (to be, to have). კითხვითი წინადადებები. თანდებულები (დან, მდე).

1

4.

კითხვა და მოსმენა: ხალხის გაცნობა. დიალოგი. წერილი.

ი-მეილის დაწერა. ერთმანეთის გაცნობა.

2

5

მოდული II ოჯახი.

გვ. 12-16. ლექსიკა-ოჯახის წევრები, სამსახურები. გრამატიკა- არტიკლი, კუთვნილებითი ნაცვალსახელები, დამხმარე ზმნები, თანდებულები. კითხვითი წინადადებები.

1

6

გვ. 17-18 გამეორება. კითხვა და მოსმენა: ოჯახი. დიალოგი.

საუბარი: იჯახის წევრები. სამსახური.

წერა: საკუთარი ოჯახის წევრები

2

7

მოდული III სახლში. გვ. 19-24

ლექსიკა-ავეჯი, ოთახები, ფერები. გრამატიკა- არტიკლი, დამხმარე ზმნები (have got), თანდებულები. ზედსართავი სახელები, კუთვნილებითი ნაცვალსახელები.

1

8

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. წერილი.

საუბარი: კუთვნილება. ტელეფონის ნომრები.

წერა: ოთახის აღწერა.

2

9

მოდული IV სკოლაში. გვ. 25-30

ლექსიკა-გაკვეთილები, საგნები. გრამატიკა- ჩვენებითი ნაცვალსახელები, მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი. თანდებულები.

1

10

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. წინადადებები. ანბანის თამაში.

საუბარი: საკლასო ოთახის ნივთები. გამოსაცნობი.

წერა: ჩემი სკოლა.

2

11

მოდული V სკოლაში. გვ. 33-38

ლექსიკა-ადგილები, საჭმელი, სასმელი, საყიდლები. გრამატიკა- ნაცვალსახელე-ბი (some, any), ბრძანებითი წინადადება. თანდებულები.

1

12

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. რჩევები.

საუბარი: ადგილები, ყიდვა, კაფეში. კითხვების დასმა.

წერა: სავარჯიშოს დასრულება.

2

13

მოდული VI სპორტი. გვ. 41-46

ლექსიკა-სპორტი, სპორტული ტექნიკა, დრო. გრამატიკა - თანდებულები. მოდალური ზმნები (can). გამოთქმები (there is, there are).

1

14

გამეორება: გვ. 39-40

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. რჩევები.

საუბარი: სპორტი, სპორტული ტექნიკა, დრო, შესაძლებლობა.

წერა: სავარჯიშოების დასრულება. პირადი ინფორმაცია.

2

15

მოდული VII ყოველ დღე. გვ. 49-54

ლექსიკა-დღეები. თვეები. წელიწადის დროები. გრამატიკა- ნაცვალსახელები, თანდებულები. Present Simple.

1

16

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. აღწერა.

საუბარი: გრამატიკული თამაშები. გამოსაცნობი. სასაუბრო.

წერა: ჩემი დღე. მოზარდი ინგლისში. თავისუფალი დრო.

3

17

მოდული VIII თავისუფალი დრო. გვ. 57-62

ლექსიკა-თავისუფალი დრო, ჰობი, ფილმები. გრამატიკა- ნაცვალსახელები, თანდებულები. Present Simple.(like, don’t like + noun+ing).

1

18

გამეორება: გვ.63-64

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. აღწერა, კითხვები.

საუბარი: დიალოგი, ფილმები, დისკუსია.

წერა: წერილი

2

19

მოდული IX ადგილები, ტრანსპორტი, დათვალიერება. გვ. 65-70

ლექსიკა-ადგილები, ტრანსპორტი, დათვალიერება, ტანსაცმელი. გრამატიკა- ნაცვალსახელები, თანდებულები. Present Continuous.

1

20

გამეორება: გვ. 71-72

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. კითხვები. ზღვის ნაპირი.

საუბარი: დიალოგი ტელეფონზე, ტრანსპორტი, ტანსაცმელი.

წერა: ინფორმაცია ტურისტისათვის.

2

21

მოდული X ველური ცხოვრება. გვ. 73-78

ლექსიკა-ცხოველები.გრამატიკა- თანდებულები, ნაცვალსახელები, Present Continuous, მოდალური ზმნები, ქვემდებარე, დამატება.

1

22

გამეორება: გვ. 79-80

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. კითხვები.

საუბარი: დიალოგი ცხოველებზე.

წერა: ცხოველის აღწერა.

2

23

მოდული XI მეხსიერება. გვ. 81-86

ლექსიკა-თვეები. რიცხვითი სახელები. გრამატიკა- თანდებულები, ნაცვალსახელები, Past Simple (was,were).

1

24

გამეორება: გვ. 87-88

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. კითხვები.

საუბარი: წარსულზე, დაბადების დღეზე, დროზე.

წერა: აღწერე პირველი სკოლა.

2

25

მოდული XII ღამით. გვ. 89-94

ლექსიკა-საჭმელები, ადგილები.გრამატიკა- თანდებულები, ნაცვალსახელები, Past Simple (there was, there were + time expressions).

1

26

გამეორება: გვ. 95-96

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. კითხვები.

საუბარი: ხალხი დღისით და ღამით, სატელევიზიო გადაცემები.

წერა: პერსონალური ი-მეილი.

2

27

მოდული XIII შემთხვევები. გვ. 97- 102

ლექსიკა-სასწრაფო დახმარების მომსახურება. გზის უსაფრთხოება.გრამატიკა- თანდებულები, ნაცვალსახელები, Past Simple (there was, there were + time expressions). წესიერი და არაწესიერი ზმნები.

1

28

გამეორება: გვ. 103-104

კითხვა და მოსმენა: მოთხრობის წყობა.

საუბარი: მოთხრობის მოყოლა.

წერა: მოთხრობა.

2

29

მოდული XIV სახლიდან მოშორებით. გვ. 105-110

ლექსიკა-ამინდი, საჭმელი, სეზონები, ნივთები.გრამატიკა- ზედსართავი სახელების ხარისხები.

1

30

გამეორება: გვ. 111-112

კითხვა და მოსმენა: დიალოგი. კითხვები. საგაზეთო სტატია (ლექსიკონის გამოყენება).

საუბარი: აზრების შედარება. მოწონება და არ მოწონება.

წერა: მისალოცის გაგზავნა.

2IIეტაპი: მარტივი დიალოგების წარმართვა სხვადასხვა თემებზე. გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყენევა

33

თავი 4.

ლექსიკა: ავეჯი, ჰოროსკოპი. make and do

გრამატიკა: ზმნიზედები, კავშირები.

1

34

კითხვა: ტესტიდან ინფორმაციის ამოკრება.

მოსმენა: ნაცნობი სიტყვების მოსმენა და ამოცნობა. მოკლე დიალოგი, მოთხრობა.

საუბარი: გრამატიკული კონსტრუქციები. მომწონს/არ მომწონს.

წერა: სავარჯიშოები

2

35

თავი 6.

ლექსიკა: საკვები/ სასმელი

გრამატიკა: თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელები.

1

36

კითხვა: ტესტიდან ინფორმაციის ამოკრება.

მოსმენა: ნაცნობი სიტყვების მოსმენა და ამოცნობა.

საუბარი: გრამატიკულიკონსტრუქციები. (would like/ ask for things or actions).

წერა: სავარჯიშოები

2

37

თავი 7.

ლექსიკა: სამუშაო/ ხალხის თვისებები.

გრამატიკა: მოდალური ზმნები (can, can’t, have to)

1

38

კითხვა: ტესტიდან ინფორმაციის ამოკრება.

მოსმენა: ნაცნობი სიტყვების მოსმენა და ამოცნობა.

საუბარი: გრამატიკული კონსტრუქციები. (can, can’t, have to).

წერა: როგორი სამუშაო გინდა

3

39

თავი 8.

ლექსიკა: ვეშაპები/ ზღვა/წყლის სპორტი/ დროის გამოთქმები.

გრამატიკა: Past simple/ regular/ irregular verbs

1

40

კითხვა: ტესტიდან ინფორმაციის ამოკრება.

მოსმენა: ნაცნობი სიტყვების მოსმენა და ამოცნობა.

საუბარი: გრამატიკული კონსტრუქციები. დროის გამოთქმები.

წერა: მოკლე ტექსტის შედგენა სათანადო ფორმატის შერჩევით.

2ლიტერატურა1.     Opportunity –Student’s book.

2.                                    Workbook

3.     Inside Out – elementary Student’s book.

4.                                    Workbook

5.     Grammer

სწავლის შედეგი

კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტმა უნდა შეძლოს:·       მცირე ფორმატის ტექსტის წაკითხვის პარალელურად წერითი თარგმანის შესრულება;

·       ტექსტის თარგმნა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე;

·       ელემენტალურ ინგლისურ ენაზე საუბრის წარმართვა;

·       სასუბრო მზა ფრაზების გამოყენება

·       მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება.

ცოდნის შეფასებასტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შუალედური და დასკვნითი შეფასების გზით. შუალედური შეფასება ხდება სტუდენტის აქტივობისა და დაკვირვების, ტესტირებისა და კოლოქვიუმების შედეგების გათვალისწინებით. დასკვნითი შეფასება ხდება სასწავლო კურსისა და მასთან დაკავშირებული სასწავლო პრაქტიკის დამთავრებიდან 5-10 დღის ვადაში (საწარმოო პრაქტიკის დაწყებამდე პერიოდში), ტესტირების გზით.