„პროფესიული განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილების შესახებ ბეჭდვა

კანონში „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 39-ე მუხლის I პუნქტის ა) ქვეპუნქტის საფუძველზე, პროფესიულ კოლეჯებს 2019 წლის 1 იანვრიდან უფლებამოსილება შეუწყდათ ჩარიცხონ პროფესიული სტუნდენტები, პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ საგანმანათლებლო საგნობრივ პროგრამებზე.