ბეჭდვა

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების
შეფასების წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შესაფასებლად “ცენტრში” გამოყენებულია ცენტრის საქმიანობის თვითშეფასებისა და პროფესიული სტუდენტის მიერ შეფასების მეთოდები:

1. თვითშეფასება
სასწავლო პროცესების მიმდინარეობას აკვირდება და ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას უწევს ცენტრის ადმინისტრატორი; სასწავლებელში სტუდენტთა ქცევასა და დისციპლინის საკითხებს მეთვალყურებს “ცენტრის” კომენდატურა; საგანმანათლებლო პროგრამის მეთოდოლოგიურ ხელმძღვანელობას ახორციელებს განათლების მეთოდისტი. Y ზემოაღნიშნული ყველა სამსახური ანგარიშვალდებულია ცენტრის დირექციის მიმართ, რომელიც მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ახდენს სასწავლო პროცესის თვითშეფასებას და აკეთებს სათანადო დასკვნებს.

2. სტუდენტთა მიერ შეფასება
სტუდენტთა მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასება ხდება პერიოდულად (მინიმუმ სემესტრში ერთხელ), სპეციალურად შედგენილი კითხვარის საფუძველზე. კითხვარზე პასუხის გაცემისას დაცულია სტუდენტის ანონიმურობა. სტუდენტთა მიერ კითხვარზე გაცემული პასუხების ანალიზის საფუძველზე მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილებები (კითხვარის ფორმა იხილეთ ქვემოთ).


კითხვარი პროფესიული ტუდენტებისათვის

საგანი ------------------------------------------------- ჯგუფი -----------------------------------

ლექტორის სახელი და გვარი ------------------------------------------------------------------------------


გთხოვთ შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული ქვესათაურები ხუთბალიანი სისტემით
(1 - არადამაკმაყოფილებელი, 5- საუკეთესო) :


5 4 3 2 1
ლექტორი
როგორ შეაფასებდით თქვენი ლექტორის საქმიანობას:
□ □ □ □ □ პრეზენტაციის უნარს
□ □ □ □ □ თემის ახსნის უნარს
□ □ □ □ □ პროექტორის გამოყენებას
□ □ □ □ □ სალექციო საათების გამოყენების უნარს
კომენტარები
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სასწავლო ლიტერატურა
როგორ შეაფასებდით:
□ □ □ □ □ სტრუქტურას
□ □ □ □ □ თემატიკას
□ □ □ □ □ სავარჯიშო ტესტებისა და ამოცანების სარგებლიანობას
□ □ □ □ □ სასწავლო მასალას მთლიანობაში
კომენტარები
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
როგორ შეაფასებდით:
□ □ □ □ □ ინფორმაციას კურსის შესახებ, მაგ., ბროშურას, ვებგვერდს
□ □ □ □ □ სასწავლებლის ადმინისტრაციის საქმიანობას
□ □ □ □ □ სალექციო გარემოს: სამუშაო ადგილის სივრცეს, ოთახის
ტემპერატურას და ა. შ
□ □ □ □ □ “ცენტრის” ბიბლიოთეკის მომსახურებასა და ლიტერატურას
კომენტარები
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გაუწევდით თუ არა თქვენს მეგობარს რეკომენდაციას, “ცენტრის” პროფესიული განათლების პროგრამაში ჩართვაზე?
□ დიახ □ არა

თქვენი მოსაზრებები პროგრამის გაუმჯობესების თაობაზე.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
გთხოვთ მიუთითოთ შევსების თარიღი