ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


ბეჭდვა

K Sps `buRalterTa momzadebis centri

Sidaganawesi

profesiuli  momzadebis mesame safexuris

saganmanaTleblo programisaTvis

 

statusi

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი” (შემდეგში ცენტრი) შექმნილია "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის 44-ე მუხლის საფუძველზე. ცენტრი დაფუძნებულია 2005 წლის 14 იანვარს (კრების სხდომის ოქმი №1) და რეგისტ­რირებულია    ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის სასამართლოს მიერ 2005 წლის 2 თებერვალს.

ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. № 61.

 

mmarTvelobis organo

ცენტრის მმართველობის ორგანოებია:

·       შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორთა კრება;

·       ცენტრის დირექცია.

ცენტრის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ევალება დირექტორს.

 

mizani da saqmianobis sagani

ცენტრის ძირითადი მიზანია ბუღალტერთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება.

ცენტრის მიზნიდან გამომდინარე მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება; ბუღალტერთა მომზადება სპეციალური მოკლევადიანი პროგრამებით; საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების სწავლება; ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამის განხორციელება

ცენტრი პროფესიული საგანმანათლებლო და სხვა პროგრამებს ახორციელებს ქართულ ენაზე.

 

profesiul saganmanaTleblo programaSi studentis Caricxvis wesi

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწი­ლეობის უფლება აქვთ:

9 კლასდამთავრებულებს; მე-10, მე-11, მე-12 კლასების მოსწავლეებს, სკოლაში სწავლის პარალელურად; განათლების უფრო მაღალი დონის (პროფესიული, უმაღლესი სასწავლებლების) სტუდენტებსა და კურსდამთავ­რებულებს.

პროგრამაში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტები

პირადობის მოწმობა და მისი ქსეროასლი. განათლების დამადასტურებელი საბუთი (ცნობა სკო­­­­­ლიდან ან სხვა სასწავლებლიდან. საშუალო სკოლის დამ­თავ­­რე­ბის ატესტატი ან დიპლომის ასლი). 

ოთხი ფოტოსურათი (3X4). განცხადება-ანკეტა.

 სტუდენტთა მიღება და სწავლის დაწყება

 

სტუდენტთა მიღება ხდება წელიწადში ორჯერ. სწავლა დაი­წ­ყება სექტემბერსა და იანვარში.

 

saswavlo programa

პროგრამა შედგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნი­ერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ბუღალტრის მესამე დონის პროფესიული საგანმა­ნათ­ლებლო სტანდარტის სა­ფუძველზე.

 

საგანმანათლებლო კურსის დასრულების შემდეგ კურსდამთავ­რებულს მიენიჭება ბუღალტრის მესამე დონის კვალიფიკაცია..

 

 სწავლებისხანგრძლივობა

საგანმანათლებლო პროგ­რამის ფარგლებში სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 6 თვეს. სწავ­ლების სრული კურსი მოიცავს 800 საათს (.. სასაწავლო პრაქტიკა 184 საათი და საწარმოო პრაქტიკა ან/და სამუშაო ადგილის სიმულაცია 148 საათი).

ცოდ­ნის საბოლოო შეფასება ხდება გამოცდის ჩატარებით. გამოცდა ტარდება სემესტრის ბო­ლოს, იანვარში და ივნისში.

სასწავლო პროგ­რამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი მიიღებს პროფესიული მომზადების მესამე საფეხურის დამთავრების დამადასტურებელ დიპლომს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად..

 

saswavlo procesi

სასწავლო სემესტრი მოიცავს 6 კალენდარულ თვეს. სემესტრი იწყება იანვარსა და სექტემბერში.

ლექციები ტარდება სამუშაო დღეებში. ლექციები მიმდინარეობს ორ ნაკადად, 10-დან 14 საათამდე და 14-დან 18 საათამდე.

 

 

studentis ufleba-movaleobebi

სტუდენტი ვალდებულია:

·       შეავსოს ანკეტა-განაცხადი და გააფორმოს ხელშეკრულება ცენტრთან;

·       აირჩიოს სასწავლო გრაფიკი და დაესწროს ლექციებს არჩეული გრაფიკის მიხედვით;

·       არ გააცდინოს ლექციები;

·       მონაწილეობა მიიღოს შიდასემესტრულ და სემესტრის ბოლოს ჩატარებულ გამოცდაში;

·       შეასრულოს სწავლებასთან დაკავშირებული მითითებები და დავალებები;

·       გადაიხადოს სწავლის საფასური ხელშეკრულების შესაბამისად;

·       არ მოწიოს სიგარეტი სასწავლებლის შენობაში;

·       დაიცვას სასწავლებლის შიდაგანაწესი.

სტუდენტი უფლებამოსილია:

·       მიაწოდოს წინადადება ცენტრის ხელმძღვანელობას, სასწავლო პროცე­სის გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ;

·       მონაწილეობა მიიღოს განმეორებით გამოცდაში იმ საგანში, რომელშიც პირველ ცდაზე გამოცდის შედეგად მიღებული არა აქვს დადებითი შეფასება;

 

disciplinaruli zomebi

ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში სტუდენტის მიმართ ცენტრის ხელმძღვანელობის მიერ გამოიყენება დისციპლინარული ზომები. დისციპლინარული ზომა მიმართულია სტუდენტის ეთიკური ნორმების დაცვის უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად.

ადმინისტრაცია უფლებამოსილია გამოიყენოს უმაღლესი ადმინისტრაციული ზომა - სტუდენტის გარიცხვა სასწავლებლიდან. უმაღლესი ადმინისტრაციული ზომა გამოიყენება, თუ სტუდენტი:

·       დაარღვევს სახელშეკრულებო პირობას სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით;

·       შემჩნეული იქნება ინსტიტუტის შენობაში სიგარეტის მოწევაში ან სხვა სტუდენტისათვის შეუფერებელ ქცევაში და დისციპლინის დარღვევაში;

·       ვერ ჩააბარებს პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებს დადგენილ ვადებში.

 

 

 

 

 

დანართი 3

 

vamtkiceb

Sps `buRalterTa momzadebis centris”

direqtori l. WumburiZe

11.10  2018 weli

 

K Sps `buRalterTa momzadebis centri

Sidaganawesi

profesiuli  momzadebis mesame safexuris

saganmanaTleblo programisaTvis

 

statusi

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba `buRalterTa momzadebis centri” (SemdegSi centri) Seqmnilia `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 44-e muxlis safuZvelze. centri dafuZnebulia 2005 wlis 14 ianvars (krebis sxdomis oqmi #1) da regist­rirebulia    q. Tbilisis didube-CuRureTis raionis sasamarTlos mier 2005 wlis 2 Tebervals.

centris iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, a. wereTlis gamz. # 61.

 

mmarTvelobis organo

centris mmarTvelobis organoebia:

·       SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis partniorTa kreba;

·       centris direqcia.

centris xelmZRvaneloba da warmomadgenloba evaleba direqtors.

 

mizani da saqmianobis sagani

centris ZiriTadi mizania buRalterTa profesiuli momzadeba da gadamzadeba.

centris miznidan gamomdinare misi saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebia: mesame safexuris profesiuli saganmanaTleblo programis ganxorcieleba; buRalterTa momzadeba specialuri moklevadiani programebiT; sabuRaltro kompiuteruli programebis swavleba; buRalterTa staJirebis programis ganxorcieleba

centri profesiuli saganmanaTleblo da sxva programebs axorcielebs qarTul enaze.

 

profesiul saganmanaTleblo programaSi studentis Caricxvis wesi

profesiul saganmanaTleblo programaSi monawi­leobis ufleba aqvT:

9 klasdamTavrebulebs; me-10, me-11, me-12 klasebis moswavleebs, skolaSi swavlis paralelurad; ganaTlebis ufro maRali donis (profesiuli, umaRlesi saswavleblebis) studentebsa da kursdamTav­rebulebs.

programaSi Casaricxad saWiro dokumentebi

piradobis mowmoba da misi qseroasli. ganaTlebis damadasturebeli sabuTi (cnoba sko­­­­­lidan an sxva saswavleblidan. saSualo skolis dam­Tav­­re­bis atestati an diplomis asli). 

oTxi fotosuraTi (3X4). gancxadeba-anketa.

 studentTa miReba da swavlis dawyeba

 

studentTa miReba xdeba weliwadSi orjer. swavla dai­w­yeba seqtembersa da ianvarSi.

 

saswavlo programa

programa Sedgenilia saqarTvelos ganaTlebisa da mecni­erebis saministros mier damtkicebuli buRaltris mesame donis profesiuli saganma­naT­leblo standartis sa­fuZvelze.

 

saganmanaTleblo kursis dasrulebis Semdeg kursdamTav­rebuls mieniWeba buRaltris mesame donis kvalifikacia..

 

 swavlebis xangrZlivoba

saganmanaTleblo prog­ramis farglebSi swavlebis xangrZlivoba Seadgens 6 Tves. swav­lebis sruli kursi moicavs 800 saaTs (m.S. sasawavlo praqtika 184 saaTi da sawarmoo praqtika an/da samuSao adgilis simulacia 148 saaTi).

cod­nis saboloo Sefaseba xdeba gamocdis CatarebiT. gamocda tardeba semestris bo­los, ianvarSi da ivnisSi.

saswavlo prog­ramis dasrulebis Semdeg studenti miiRebs profesiuli momzadebis mesame safexuris damTavrebis damadasturebel diploms, ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier dadgenili wesis Sesabamisad..

 

saswavlo procesi

saswavlo semestri moicavs 6 kalendarul Tves. semestri iwyeba ianvarsa da seqtemberSi.

leqciebi tardeba samuSao dReebSi. leqciebi mimdinareobs or nakadad, 10-dan 14 saaTamde da 14-dan 18 saaTamde.

 

 

studentis ufleba-movaleobebi

studenti valdebulia:

·       Seavsos anketa-ganacxadi da gaaformos xelSekruleba centrTan;

·       airCios saswavlo grafiki da daeswros leqciebs arCeuli grafikis mixedviT;

·       ar gaacdinos leqciebi;

·       monawileoba miiRos Sidasemestrul da semestris bolos Catarebul gamocdaSi;

·       Seasrulos swavlebasTan dakavSirebuli miTiTebebi da davalebebi;

·       gadaixados swavlis safasuri xelSekrulebis Sesabamisad;

·       ar mowios sigareti saswavleblis SenobaSi;

·       daicvas saswavleblis Sidaganawesi.

studenti uflebamosilia:

·       miawodos winadadeba centris xelmZRvanelobas, saswavlo proce­sis gaumjobesebis RonisZiebebis Sesaxeb;

·       monawileoba miiRos ganmeorebiT gamocdaSi im saganSi, romelSic pirvel cdaze gamocdis Sedegad miRebuli ara aqvs dadebiTi Sefaseba;

 

disciplinaruli zomebi

valdebulebebis arajerovani Sesrulebis SemTxvevaSi studentis mimarT centris xelmZRvanelobis mier gamoiyeneba disciplinaruli zomebi. disciplinaruli zoma mimarTulia studentis eTikuri normebis dacvis unar-Cvevebis gamosamuSaveblad.

administracia uflebamosilia gamoiyenos umaRlesi administraciuli zoma _ studentis garicxva saswavleblidan. umaRlesi administraciuli zoma gamoiyeneba, Tu studenti:

·       daarRvevs saxelSekrulebo pirobas swavlis safasuris gadaxdasTan dakavSirebiT;

·       SemCneuli iqneba institutis SenobaSi sigaretis mowevaSi an sxva studentisaTvis Seuferebel qcevaSi da disciplinis darRvevaSi;

·       ver Caabarebs programiT gaTvaliswinebul sagnebs dadgenil vadebSi.