ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


ბეჭდვა
ბუღალტერთა მომზადების ცენტრის (bmc) თანამშრომელთა ფუნქციები (თანამდებობრივი ინსტრუქცია)
თანამდებობრივი ფუნქციებიმთავარიბუღალტ·       მც- საქმიანობისბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოება,სააღრიცხვოპოლიტიკისშესაბამისად;

·       ოპერატიულიმართვისათვისსაჭიროინფორმაციისმიწოდებადირექტორისათვის;

·       საგადასახადოდეკლარაციებისშედგენადაშესაბამისვადებშიწარდგენა;

·       წლიურიფინანსურიანგარიშგებისშედგენაყოველიწლის1მარტამდე;

·       ფინანსურიმოგებისსაგადასახადომოგებაზეკორექტირებადასაგადასახადომოგებისდეკლარაციისშედგენა15მარტამდე;

·       სალარომეურნეობისორგანიზაციულიხელმძღვანელობა.

·       სალაროსოპერაციებისწარმოება;

·       პირველადიდოკუმენტებისდამუშავებადაბუღალტრულიჩანაწერებისწარმოება;

·       სასაწყობომეურნეობისორგანიზაციულიხელმძღვანელობა;

·       საქონლისცალკეულისახეებისმიხედვით, ბარათებისწარმოებასაქონლისმიღებისადაგასავლისრაოდენობრივიაღრიცხვით;

·       საწყობშიარსებულინაშთებისადაბუღალტრულჩანაწერებისპერიოდული (ყოველითვისბოლოს) შედარება.განათლებისმეთოდისტი·       განათლებისმეთოდისტი ადმინსტრირებას უწევს მც-ეგიდითჩატარებულყველასახისსწავლებსა და საგამოცდო პროცესს. იგი პასუხისმგებელია ამ პროცესის დოკუმენტურად და ორგანიზაციულად სათანადოდ წარმართვაზე. ამ მიზნით, იგი ხელმძღვანელობს სასწავლო პროცესში ჩართულ ლექტორებს, განათლების ადმინისტრატორისა და სხვა პერსონალის საქმიანობას;

·       უზრუნველყოფს სასწავლო ჯგუფების შექმნასა და დამთავრებაზე სათანადო დოკუმენტების წარმოებასა და მიწოდება მთავარი ბუღალტრისა და დირექტორისათვის;

·       უზრუნველყოფს სასწავლო ჯგუფებში ჩატარებული სალექციო საათების შესახებ წერილობითი დოკუმენტების წარმოებასა და მიწოდება მთავარი ბუღალტრისათვის;

·       ახდენს სასწავლო და საგამოცდო პროცესის დაგეგმვას და მის განხორციელებაზე   კონტროლს;

·       გეგმავს და კურირებს ბმც-სსასწავლო პროგრამებისათვის საჭირო ლიტერატურისა და პრაქტიკული მასალების განახლებისა და გამოცემისპროცესს;

·       მონაწილეობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს ეგიდით ჩატარებულ სემინარებსა და სხვა სახის ღონისძიებებში;

·       მონაწილეობს ბმც-ს ავტორიზაციის კითხვარის მომზადების პროცესში.

განათლების ადმინსტრატორი·       ბმც-ს მიერ ორგანიზებული სასწავლო პროგრამების ლექტორებზე ზედამხედველობა, სასწავლო პროცესის დაგეგმილი გრაფიკის შესაბამისად განხორციელებაზე;

·       ბმც-ს სასწავლო ცენტრისპერსონალის მიერ შიდაგანაწესის დაცვასა და დაკისრებული ფუნქციების შესრულებაზე კონტროლი;

·       თანამშრომლების მიერ შიაგანაწესის დარღვევისა და დაკისრებული ფუნქციების

შეუსრულებლობის ფაქტებზე წერილობითი ინფორმაციის მიწოდებადირექციისადმი;

·       სასწავლო ცენტრისდაცვის, კომუნალური მომსახურებისა და დასუფთავების ზედამხედველობა;

·       კოლეჯის სტუდენტებისა და სხვა სასწავლო პროგრამების მსმენელების მოსაზრებების/შეფასებების შესწავლა, სპეციალური შეფასების კითხვარის მეშვეობით და მიწოდება განათლების მეთოდისტისათვის;

·       ბმც-ს ბიბლიოთეკის ფონდის ხელმძღვანელობა;

·       ბიბლიოთეკის ფონდის შევსებასა და განახლების საჭიროებაზე ბმც-ს დირექციისათვის წინადადებების მიწოდება;

·       კოლეჯის სტუდენტებისა და ბმც-ს სხვა პროგრამების მსმენელებისათვის ბიბლიოთეკით სარგებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველყოფა სამუშაო დღეებში 10-დან 19 საათამდე;

·       კოლეჯის სტუდენტების, ბმც-ს სხვა პროგრამების მსმენელებისა და პერსონალისათვის მედიკამენტებთან დაკავშირებული მომსახურების   უზრუნველყოფა სამუშაო დღეებში 10-დან 19 საათამდე.მასწავლებლები (ლექტორები)კოლეჯისადა ბმც-ს მიერ ორგანიზებული სხვა სასწავლო პროგრამების თითოეული ლექტორი ვალდებულია:·       შეადგინოს და პერიოდულად განაახლოს სასწავლო პროგრამის სილაბუსები;

·       უზრუნველყოს სილაბუსებით განსაზღვრული თემატიკის თეორიული და პრაქტიკული თანაფარდობის დაცვა;

·       იზრუნოს ბმც-ს სასწავლო ლიტერატურის მუდმივ განახლებაზე, სტანდარტებსა და საკანონმდებლო ნორმატიულ ბაზაში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად;

·       დაიცვას სასწავლო პროცესის დადგენილი გრაფიკი;

·       აწარმოოს კოლეჯის სტუდენტებისა და სხვა სასწავლო პროგრამების მსმენელების ლექციებზე დასწრების აღრიცხვა, სპეციალურ ჟურნალში;

·       მოამზადოს ტესტები (ამოცანები) და სასწავლო პროცესში ჩაატაროს შუალედური ტესტირებები;

·       მოამზადოს ტესტები (ამოცანები) და ჩაატაროს გამოცდები/ ტესტირებები;

·       შეისწავლოს კოლეჯის სტუდენტებისა და სხვა სასწავლო პროგრამების მსმენელების მოსაზრებები/შეფასებები და ინფორმაცია მიაწოდოს ბმც-ს ადმინისტრაციას;

დამლაგებელი·       ბმც-ს სასწავლო ცენტრის შენობის და გარე დერეფნის დასუფთავება–დალაგება შემდეგი გრაფიკით:

·       სამუშაო დღეებში – დილის 8 საათიდან 10 საათამდე და საღამოს 16 საათიდან 18 საათამდე;

·       არასამუშაო დღეებში – (მინიმუმ კვირაში ერთხელ) ჩაატაროს სასწავლო ცენტრის გენერალური დასუფთავება.

ოფისისდარაჯი·       ზედამხედველობას უწევს ბმც-ს სასწავლო ცენტრში შემსვლელ პირებს, რათა არ დაუშვას უცხო პირთა შენობაში შესვლა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში;

·       უზრუნველყოფს ბმც-ს სასწავლო ცენტრის შენობის და მასში განთავსებული მატერიალური ქონების დაცვასა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, როგორც სამუშაო ასევე, არასამუშაო დღეებში და საათებში;

·       დარაჯი ვალდებულია სამუშაოზე ყოფნის პერიოდში გადაამოწმოს სასწავლო ცენტრის ცალკეული ოთახი და მასში განთავსებული ტექნიკა, არის თუ არა სასწავლო პროცესისათვის შესაბამის მდგომარეობაში;

·       პერიოდულად შეამოწმოს წყალგაყვანილობისა და გათბობის სისტემის მდგომარეობა;

·      დამლაგებელი·       ბმც-ს სასწავლო ცენტრის შენობის და გარე დერეფნის დასუფთავება–დალაგება შემდეგი გრაფიკით:

·       სამუშაო დღეებში – დილის 8 საათიდან 10 საათამდე და საღამოს 16 საათიდან 18 საათამდე;

·       არასამუშაო დღეებში – (მინიმუმ კვირაში ერთხელ) ჩაატაროს სასწავლო ცენტრის გენერალური დასუფთავება.გავეცანი:მთავარიბუღალტერი:                                       ს. კალპახჩევაგანათლებისმეთოდისტი:                                                გ. ჭუმბურიძეგანათლებისადმინსტრატორი:                               . ძაძამიადარაჯი:                                                                                                        შ. კინწურაშვილიდარაჯი:                                                                                                        გ. ბლიაძედარაჯი:                                                                                                       გ. პაპკიაურიდამლაგებელი:                                                                                            ც. აფრიამაშვილიმასწავლებლები:                                                                                        

ც. მელიქიძე

ე. ლომსაძე

მ. ნატროშვილი

მ კოჩაძე

თ. აბესაძე

დ. აბესაძე